Stowarzyszenie „Dusza” działa głównie na terenie Dolnego Śląska. Powstało z myśli i inicjatywy Macieja Kazińskiego (zm. 2018), muzyka, myśliciela, tłumacza i kompozytora, współtwórcy Teatru Węgajty i festiwalu muzyki dawnej „Pieśń naszych korzeni” w Jarosławiu, którego był wieloletnim dyrektorem. Tak napisał on sam:

Jednym z głównych celów stowarzyszenia jest nawiązywanie do duchowej, materialnej i kulturowej spuścizny mikroregionu, w którym lubomierski klasztor odgrywał wiodącą rolę. Założeniem działań jest aktualizacja tej spuścizny i traktowanie jej jako punkt wyjścia do rozmaitych przedsięwzięć, mających na celu powiązanie wątków przerwanych przez skomplikowaną historię oraz twórcze ich rozwijanie. Działania te skupiają się głównie wokół sztuki sakralnej, muzyki liturgicznej i tradycji regionu. Próbujemy jednak wydobywać uniwersalia, mające wyraz w lokalnych formach i brać pod baczną uwagę swoisty lubomierski genius loci. Studiując, zgłębiając, przyswajając i rozpowszechniając te uniwersalne wartości duchowe, estetyczne, intelektualne i kulturowe, chcemy zapewnić do nich szerszy dostęp – skupiając się jednak głównie na bliskim środowisku. Przyświeca nam idea, iż wiele z wartości kulturowych było i jest wypracowywanych nie w wielkich ośrodkach, tylko w prowincjonalnych, oddalonych od świata, lub pozornie niezwiązanych z nim małych miejscowościach. Stowarzyszenie próbuje zatem rewaloryzować relikty przeszłości i czynić z nich aktualne elementy życia, włączając je we współczesny obieg kultury. Formy działań to m.in. warsztaty, seminaria, koncerty, wystawy, wydarzenia liturgiczne i paraliturgiczne, audycje szkolne, wydawnictwa i nagrania. Symbolicznym centrum tej działalności jest lubomierski kościół i klasztor.